DALAWANG WEBINAR SA PARA SA BA COMMUNITY, ISINAGAWA.

Pamamahayag at pagkukwento online man o sa traditional na paraan, ito ay ilan lamang sa mga natalakay sa dalawang webinar. Panooring ang buong report sa video na ito.

--

--

Crafting and capturing memories without breaking the bank.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store