#VoterEducation

Sa panahon ng kampanya, paano nga ba malalaman ang tunay a plataporma sa pawang biro at propaganda? Makialam at usisain bago bumuto, alamin ang mga ditalye sa report na ito.

--

--

Crafting and capturing memories without breaking the bank.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store